پلتفرم داربست

داربست چیست؟


پلتفرم سیار داربست، فضایی بینارشته‌ای است که به تجربه‌ورزی در فرهنگ و هنر معاصر میدان می‌دهد و به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود.

برنامه حال حاضر داربست

برنامه‌های برگزار شده


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا