پلتفرم داربست

اَدَسّر

دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 16:00

نمایش ویدئو آرت

اَدَسّر

 

امیر پورمند

حسن شیدائی

هامد بابائی

ادسر ، تکرار ، ازنو ، از آغاز ، از سرگیری ، تجدید ، دوباره کاری ، دوباره ، از ابتدا . آیا واژه هایی با بار معنایی متفاوت سعی بر توصیف پدیده ی تکرار دارند . هنگامی که نمی توان هیچ فعلی را به معنای واقعی تکرار کرد چه به عنوان ابژه و چه در ذهن و عمل به عنوان سوژه چگونه میتوان معنی مطلقی از تکرار ارائه کرد . گزاره « هیچ چیز تکرار پذیر نیست » شاید بتواند واژه تکرار را به عنوان یک فهم مشترک برایمان معنا کند . اما این واژه نمی تواند برکنشی اطلاق شود. از این رو نمی تواند بیرون از خود تولید معنا کند . هیچگاه نمی توان چیزی را از نو آغاز کرد . چرا که سوژه بر اثر زمان مدام در حال تغییر است . می توان گذشته را بازخوانی و تحلیل کرد نه تکرار . نگاه به گذشته از درون حال می تواند کنش برای آینده ای اراده شده باشد . تکرار چه درساحت هستی شناختی و چه در ساحت کنش انسانی خالی از معنی ست . شاید واقعیت پذیر نبودن کلمه تکرار وادارمان کند به تفسیرهای متفاوت از یک پدیده . پدیده ای که ادسر دیده و درک میشود . (حسن شیدایی)

محل برگزاری

آدرس: تهران، بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر شرقی، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا، پلاک42، پلتفرم داربست

موقعیت روی نقشه:خرید بلیت


گالری رویداد

اَدَسّر

زمان

  • از دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 16:00
  • تا چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 21:00

اطلاعات هنرمند

  • هامد بابایی


  • امیر پورمند


  • حسن شیدائی


طراحی و پیاده سازی وب سایت: سپانو دیتا